وخابگاه اندیشه دانشگاه حکیم سبزواری در حال بهسازی و نوسازی کلی می باشد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه این روزها و در زمانی که دانشجویان در تعطیلات به سر می برند، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه روزهای پرکاری را می گذرانند.
خوابگاه اندیشه دانشگاه حکیم سبزواری که که ١۵ سال از احداث آن می گذرد این روزها در تکاپوی به سازی و نوسازیست.
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه گفت: با مساعدت های دانشگاه و با توجه به ایرادات اساسی که در این خوابگاه بود امسال تابستان عملیات بازسازی این خوابگاه جهت رفاه حال دانشجویان در حال انجام است.
دکتر انتظاری همچنین یادآور شد تابستان سال قبل نیز خوابگاههای دخترانه ولیعصر و بهار نوسازی شدند.
  شایان ذکر است دانشگاه حکیم سبزواری با قدمتی حدود ٣٠ سال در تابستان ٩۵ و ٩۶ اهتمام به نوسازی خوابگاههای دانشجویی خود نموده است.