با اجرای طرح ساماندهی خوابگاه های دانشجویی، نحوه ارائه خدمات به دانشجویان از وضعیت بهتر برخوردار خواهد شد.

سرپرست دفتر ریاست دانشگاه با اشاره به مصوبات هیأت رئیسه گفت:

SONY DSC

” با ارائه طرحی از سوی معاونت دانشجویی، ضمن ساماندهی خوابگاه های دانشجویی، بر ایجاد خوابگاه های اختصاصی ویژه دانشجویان خارجی، دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد تاکید شده است.”

وی ساماندهی دانشجویان کارشناسی بر اساس فرم های امتیازدهی جدید را از دیگر امتیازات این طرح دانست.

محمد همایی ادامه داد:

” با اجرای این طرح شاهد ارتقای سطح ارائه خدمات به دانشجویان، استانداردسازی خوابگاه ها، تکریم دانشجویان و استفاده بهینه از فضاهای موجود خواهیم بود.”

*****

همچنین دبیر هیأت رئیسه در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی ضمن بیان اینکه هیأت رئیسه بر ساماندهی کوی دانشگاه نظارت کافی و مستمر دارد افزود:

” برابر مصوبه هیئت رئیسه مقرر گردید به استناد مصوبات هیأت امناء، معاون عمرانی نظارت کامل بر روند ساخت و سازها در کوی دانشگاه را اعمال نماید و چنانچه ساخت و سازی بدون مجوز معاونت عمرانی و یا خارج از استانداردهای لازم انجام گردید ضمن تدکر کتبی به ایشان از ادامه کار آنها جلوگیری بعمل آید.

همچنین هیأت رئیسه هیأت امناء را مکلف به ارائه گزارش جامعی از فعالیت انجام گرفته تا کنون نمود.