دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها عضو همکار بین المللی غیر اروپایی به پروژه ی مسکن انبوه اروپا پیوست و دکتر حسن استاجی عضو هیات علمی این دانشگاه به عنوان عضو ناظر کمیته ی مدیریت پروژه انتخاب شد.

 دکتر استاجی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه پروژه ی خانه های انبوه طبقه ی متوسط اروپا یک چالش اساسی برای مرکز همکاریهای علوم و تکنولوژی اروپا است، گفت: این پروژه با ایجاد یک شبکه فراملی از محققان اروپایی که در این زمینه مطالعات و تجربیات با ارزش دارند سعی در پر کردن این خلا دانشی در اروپا دارند.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: این گروه با بحث، آزمایش و ارزیابی مطالعات موردی و روشها و ارائه ی دیدگاههای مختلف، امکان توسعه رویکردهای علمی را فراهم می آورد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تنها همکار بین المللی غیر اروپایی این پروژه انتخاب شده است،ادامه داد: امید است این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی بتواند با به اشتراک گذاشتن تجربیات ایران و اروپا زمینه ی انتقال تجربیات بین المللی اروپا به کشور را جهت حل مشکلات مسکن در ایران فراهم کند.

 

https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:management-committee