دانشکده های مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت روز مهندس و بزرگداشت خواجه نصیر طوسی برگزار می کنند؛ ششمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی.