با توجه به گذشت سه دهه از تاسیس دانشگاه حکیم سبزواری کتابی تحت عنوان “ سی بر اساس خاطرات پیشکسوتان، موسسین دانشگاه ، اسناد و مدارک موجود در حال تدوین و تالیف است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراحل انجام مصاحبه و گردآوری خاطرات و مستندات این کتاب در مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری در حال پیگیری است و اولین جلسه مصاحبه در راستای تدوین کتاب سی نیز با حاج محمد علی فتاحی از اعضای هیات موسس دانشگاه صورت گرفت.

قرار است این کتاب در همایش  سی امین سالگرد تاسیس  دانشگاه حکیم سبزواری که در اسفندماه سال جاری برگزار می شود، رونمایی شود.