کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری مجموعه ای غنی شامل ۹۰ هزار جلد منابع چاپی فارسی و عربی و ۱۱ هزار جلد منابع لاتین (انگلیسی و فرانسه) است.

  بر طبق آخرین گزارش سامانة آمار کتابخانه‌ها (آک)،  کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در بخش  زیرساخت های عمرانی، رتبه ۶ در مساحت مخزن و رتبه ۱۰ در مساحت تالار را در بین ۲۰۳ کتابخانه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور دارد. 

همچنین کتابخانه دانشگاه حکیم سبزواری در بخش نیروی انسانی رتبه ۱۸ کارکنان با رشته کتابداری،  جایگاه ۲۶ در بخش اعضای کتابخانه  و ۲۴ در بخش شمار امانت به مراجعان را در بین ۲۰۳ کتابخانه وزارت عتف دارد.