آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به همراه تیمی متشکل از تعدادی از کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه از آزمایشگاه های پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید که به همت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برگزار شد،بر انعقاد تفاهم نامه همکاری دو جانبه بین آزمایشگاه های دو دانشگاه به منظور بهره وری بیشتر از امکانات و پتانسیل پژوهشی موجود در شهرستان تاکید شد.