طرح پايش و بررسی نحوه شيوع و گسترش کرونا در سكونت گاههاى روستايي سبزوار و نیاز سنجی در جهت کنترل آن با محوريت دانشكده جغرافيا و علوم محيطى و همراهی فرمانداری ویژه سبزوار انجام می شود.

 

دكتر صفايي عضو هيات علمى برنامه ريزى توسعه روستايي دانشگاه حکیم سبزواری و سرپرست اجرايي اين طرح به روابط عمومى دانشگاه گفت: این طرح با هدف شناسايي وضع موجود شيوع بيمارى کرونا در مناطق روستايي شهرستان و تهيه نقشه راه علمى و اجرايي جهت برنامه ريزى وكنترل بيمارى و شناسايي نيازهاى اساسي ساكنان مناطق روستايي شهرستان، از هفته گذشته آغاز شده است.

 

 دکتر صفایی افزود: این طرح با پيگيري هاى دکتر قلیچی پور رئیس دانشكده جغرافيا و علوم محيطى و پس از موافقت فرماندار محترم و رياست  ستاد شهرستانى مقابله با کرونا و با تكيه بر توان علمی و منش اخلاقى همكاران اين دانشكده انجام می شود.

 

وی افزود: در همین راستا جلسه توجيهى طرح در فضاى مجازى با آقایان دکتر فیض آبادی و دکتر نصرآبادی معاونين فرماندارى سبزوار برگزار و پرسشنامه اوليه طرح جهت جمع آورى اطلاعات پايه از طريق دهيارى هاي سطح شهرستان تهيه و با كمك همكاران بخش سنجش از دور دانشكده در قالب اپليكيشن ارسالي به دهياري ها  آماده و در اختيار فرماندارى قرار گرفته است تا بر اساس ان،مقدمات طرح ايجاد بانك اطلاعات جامع نيز شكل گيرد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه اپلیکیشن طرح توسط اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا طراحی شده است، ادامه داد: به محض دريافت اطلاعات،كار طراحى و تهيه نقشه هاى پايه به شكل  فنى انجام و نقشه راه پايش و تامين نيازمندي هاى جامع آموزشى، اجتماعى، فرهنگى و حمايتى اين مناطق به ستاد شهرستانى اعلام خواهد شد.

 

دکتر صفایی با بيان اهميت سرعت عمل و دقت و شفافيت عملكرد دهياران در تهيه اين ديتا بيس كاربردى، اظهار اميدوارى كرد كه اين طرح، گامى هر چند كوچك در مهار و كنترل شيوع اين بيمارى در منطقه داشته  و مقدمه اى براى ايجاد بانك اطلاعاتى و تهيه ديتا بيس طرحهاى عملكردى دانشگاه حكيم سبزوارى در زمينه حل مسائل و مشكلات روستايي منطقه باشد.