به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری و در راستای همکاری های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاه‌های چین و دانشگاه حکیم برنامه بازدید و حضور هیات چینی و همراهان از دانشگاه حکیم سبزواری  در روز شنبه ۳/ ۹/ ۹۷ با برپایی دو سخنرانی علمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سخنرانی پروفسور هان استاد تاریخ و تمدن دانشگاه تربیت مدرس استان شان‌سی چین باعنوان “اسلام در چین، بررسی موردی «نوشتار شیانژن» و سخنرانی دکتر مزینانی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دانشگاه عالی دفاع ملی با عنوان”جاده و خان، مسیر و مبادلات تجاری” با حضور استادان و دانشجویان در دانشکده الهیات برگزار شد.