کمپرسور MAQUET Mini بیمارستان واسعی سبزوار توسط کارشناسان و متخصصان شرکت گسترش صنایع پزشکی حکیم اسرار و شرکت گسترش آذر برزینGSA وابسته به اسرار پویای شرق مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری تعمیر شد.

مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره بر اینکه کمپرسور MAQUET Mini به منظور تهیه هوای خشک فشرده و فیلترشده مطبوع دستگاه های بیهوشی و تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: این دستگاه ساخت کشور سوئد است و انحصاری بودن ساخت و برنامه ریزی این دستگاه ها، کندی پروسه تعمیر در بهره برداری از این تجهیزات را در بر داشته است.

دکتر صباغ زاده افرود: با توجه به نقش این دستگاه در مراکز درمانی و درمان بیماران کرونایی، تجهیز و تعمیر این دستگاه در اولویت بخش سلامت و درمان قرار داشت که خوشبختانه با اتکا به توان متخصصان داخلی مرکز رشد دانشگاه دکتر علی عامری و مهندس حامد تیماچ چی این دستگاه تعمیر و در بیمارستان بکارگیری دوباره شد.

وی اظهار داشت: تعمیر این تجهیزات تخصصی بدست فناوران و پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری اولین گام در فائق آمدن بر مشکل انحصاری بودن این دستگاه ها و نشان از توانایی متخصصان داخلی بود و تاثیر معنا داری در بهره برداری از این دستگاه ها را در پی داشته است.