مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: سایت بازی و فعالیت ورزشی در منزل (فضاهای غیر ورزشی)  در راستای کمک به سلامت و نشاط محیط خانواده ها در دوران قرنطینه به بهره برداری رسید.

دکتر زهرا استیری با اشاره به اینکه بازی به عنوان فرایندی مهم در رشد کودک از بدو تولد تا سنین بالاتر در رشد جسم، ذهن و روان فرد موثر است، به روابط دانشگاه گفت: قابلیت ها و توانایی های جسمانی، مهارت های بنیادی نظیر مهارت های تعادلی، مهارت های جابجایی و دستکاری نقشی تعیین کننده در رشد جسمانی، حرکتی و ورزشی دارند.

وی افزود: در دورانی که در قرنطینه خودخواسته هستیم و امکان استفاده از فضاهای ورزشی وجود ندارد، طراحی و در دسترس قرار دادن بازی ها در فضای منزل و فضاهای غیرورزشی ضروری به نظر می رسد.

دکتر استیری ادامه داد: وبسایت بازی و فعالیت های ورزشی در منزل( فضاهای غیرورزشی) برمبنای اهداف آمادگی جسمانی، مهارت های بنیادی، تعادل، جابجایی و فعالیت های دستکاری و پرتابی طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم از طریق بازی و فعالیت ورزشی آمادگی افراد را در سطح مطلوبی حفظ نماییم و به زودی بر کرونا فائق آییم.

آدرس سایت بازی و فعالیت ورزشی در منزل

https://hsu.ac.ir/game