مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با همکاری مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، کارگاه  برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی را برگزار می کند.
این کارگاه با هدف افزایش دانش و مهارت روسای دانشکده و مدیران گروه های آموزشی  در خصوص ارزیابی درونی و نحوۀ تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی، در روز های سه شنبه و چهارشنبه ، نهم و دهم ابان ماه در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار خواهد شد.