پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری موفق به ابداع روشی نوین برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون به کمک فناوری لیزر شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این روش که از خواص فوتوآکوستیکی منحصر بفرد هموگلوبین برای نخستین بار استفاده شده است، از مواد اکسید کننده هموگلوبین که معمولا سمی و دارای پسماندهای مخرب محیط زیست است استفاده نمی شود.

سیستم لیزری اندازه گیری به همت آقایان مظفر اسماعیلی و آرمان قاصدی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه فیزیک این دانشگاه و راهنمایی دکتر احسان کوشکی از گروه فیزیک و دکتر رضا طیبی از گروه شیمی طراحی و ساخته شده و قادر به اندازه گیری خواص اپتیکی غیر خطی فوتوآکوستیکی مواد است.

مواد فوتو آکوستیکی و شناسایی آن ها کاربردهای وسیع در حوزه فناوری و پزشکی دارند.

 نتایج این پژوهش به صورت مقاله ای با نام

Nonlinear optical and photoacoustic properties of aqueous crystalline hemoglobin. Towards facile detection of hemoglobin concentration in blood

در ژورنال

Journal of Molecular Liquids با ضریب تاثیر ۵ به چاپ رسیده است.