بیستمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

هفتم لغایت سیزدهم آبان ماه ۱۴۰۱(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)