بیست وپنجمین جلسه ی شورای مرکز رشدبرگزار شد. در این جلسه با ورود یک واحد فناور به مرحله ی پیش رشد ویک شرکت به مرحله ی رشد موافقت شد.

در این جلسه با ورود شرکت نوین هوشمند سازان ارتباطات و فناوری آیسان با ایده محوری هوشمندسازی شهر مبتی بر کارت ویزیت همراه با طراحی سیستم جامع باشگاه مشتریان به مرحله پیش رشد و هوشمندسازان نگار ایلیا که درحوزه پردازش تصاویر و بهبود کیفیت تصاویر فیلمبرداری فعالیت می کند به مرحله رشد موافقت شد.