بیست و دومین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(کلیک کنید)

بیست و یکم لغایت بیست و هفتم آبان ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)