بیست و سومین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

بیست و هشتم آبان لغایت چهارم آذرماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)