بیست و ششمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

🔸نوزدهم لغایت بیست و چهارم آذر ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)