بیست و هشتمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(کلیک کنید)

🔸یکم لغایت هشتم دی ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)