بیست و هشتمین شماره فصلنامه خبری دانشگاه حکیم سبزواری ویژه زمستان۱۴۰۰ منتشر شد.

جهت مشاهده فایل خبرنامه بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/aYEUG3SsBv6PLA1