یست و هفتمین فصلنامه خبری دانشگاه حکیم سبزواری ویژه پاییز ۱۴۰۰ منتشر شد

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/4es2gEyLFITy48G