بیست و پنجمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده کلیک کنید)

🔸دوازدهم لغایت هجدهم آذر ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)