بیست و چهارمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری(جهت مشاهده خبرنامه کلیک کنید)

🔸پنجم لغایت یازدهم آذر ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)