بیست و یکمین شماره بر مدار افتخار(خبرنامه دانشگاه حکیم سبزواری) منتشر شد، ضمیمه این شماره ویژه نامه اقدامات دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مبارزه با کرونا.

جهت مشاهده فایل خبرنامه کلیک کنید.