تجلیل موسسه خیریه ایتام سبزوار از حرکت زیبای دانشجویان دانشگاه

موسسه خیریه ایتام سبزوار به پاس مهر و صفای شما در خلق یک حرکت بزرگ ، زیبا و معنوی در روز عرفه با روزه داری و اهدای چندین صد طعام به ایتام عزیز، خود را مرهون می داند و بر خود واجب می داند که از تفکر زیبا و همراهی شما بویژه انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان خاصه سرکارخانم باقری و مجموعه همکارانشان قدردانی صمیمانه نماید .انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان
ریاست محترم، دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم دانشگاه حکیم سبزواری
 
سلام علیکم.

پرواضح است که روح های بزرگ، خلّاق افعال بزرگند. قشر عظیم دانشگاهی که یکی از پیش قراولان عرصه فرهنگی هستند می توانند هم در پیرایش ناهنجاریها و هم در آرایش زیبایی‌های اخلاقی و حسنات نقش موثر داشته باشند.

موسسه خیریه ایتام سبزوار به پاس مهر و صفای شما در خلق یک حرکت بزرگ ، زیبا و معنوی در روز عرفه با روزه داری و اهدای چندین صد طعام به ایتام عزیز، خود را مرهون می داند و بر خود واجب می داند که از تفکر زیبا و همراهی شما بویژه انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان خاصه سرکارخانم باقری و مجموعه همکارانشان قدردانی صمیمانه نماید .

زیبایی افعال نیک، گذشته از بُعد مادی همچون بهمنی است که هر عامل بصیرتی را مشعوف ساخته و انسان را به تواضع وا می دارد.

در قبال بزرگی حرکت فرهنگی برگ سبز سپاسگزاری را تحفه شما می نماییم و به نمایندگی از هیات امناء و مدیره و قاطبه کارکنان و مددجویان سپاسگزارتان هستیم.

 
مدیرعامل موسسه خیریه ایتام سبزوار
سید مرتضی حکیمی