تجليل موسسه خيريه ايتام سبزوار از حرکت زيباي دانشجويان دانشگاه

انجمن خيريه دانشجويي مهرورزان

رياست محترم، دانشجويان، اساتيد و کارکنان محترم دانشگاه حکيم سبزواري

 

سلام عليکم.

پرواضح است که روح هاي بزرگ، خلّاق افعال بزرگند. قشر عظيم دانشگاهي که يکي از پيش قراولان عرصه فرهنگي هستند مي توانند هم در پيرايش ناهنجاريها و هم در آرايش زيبايي‌هاي اخلاقي و حسنات نقش موثر داشته باشند.

موسسه خيريه ايتام سبزوار به پاس مهر و صفاي شما در خلق يک حرکت بزرگ ، زيبا و معنوي در روز عرفه با روزه داري و اهداي چندين صد طعام به ايتام عزيز، خود را مرهون مي داند و بر خود واجب مي داند که از تفکر زيبا و همراهي شما بويژه انجمن خيريه دانشجويي مهرورزان خاصه سرکارخانم باقري و مجموعه همکارانشان قدرداني صميمانه نمايد .

زيبايي افعال نيک، گذشته از بُعد مادي همچون بهمني است که هر عامل بصيرتي را مشعوف ساخته و انسان را به تواضع وا مي دارد.

در قبال بزرگي حرکت فرهنگي برگ سبز سپاسگزاري را تحفه شما مي نماييم و به نمايندگي از هيات امناء و مديره و قاطبه کارکنان و مددجويان سپاسگزارتان هستيم

                                                                                                                       

مديرعامل موسسه خيريه ايتام سبزوار

سيد مرتضي حکيمي