تجمع اعتراضی خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری در واکنش به سرکوب دانشجویان آمریکایی عدالتخواه حامی فلسطین

وعده ما: یکشنبه نهم اردیبهشت ماه ساعت۱۲ بین دانشکده علوم پایه و علوم انسانی