تجمع بزرگ دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری درمحکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه