رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری برای داوطلبان سبزواری حائز رتبه های زیر ۵۰۰ آزمون سراسری ۱۴۰۱ که این دانشگاه را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، تسهیلات ویژه و مشوق های مالی در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری دکتر امین کوشکی در این باره افزود: رتبه های زیر۱۰ کنکور سراسری که دانشگاه حکیم سبزواری را برای تحصیل انتخاب کنند ماهانه ۵ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند کرد.

رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین رتبه های زیر ۱۰۰ آزمون سراسری ماهیانه ۳ میلیون تومان، رتبه های زیر ۲۵۰ ماهیانه یک میلیون تومان و رتبه های زیر ۵۰۰ آزمون سراسری که دانشگاه حکیم سبزواری را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند، ماهیانه پانصد هزارتومان کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.

دکتر کوشکی اظهار داشت: کمک هزینه تحصیلی پس از صدور معرفی نامه از سوی حوزه معاونت آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی در طی دوران تحصیلی این دانشجویان و به شرط کسب معدل بالای ۱۷ در هر نیم سال و بصورت ماهیانه پرداخت خواهد شد.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاهی جامع و دومین دانشگاه بزرگ شمال شرق کشور، دارای یک پردیس دانشگاهی و ۱۰ دانشکده است و بر اساس آخرین آمار افزون بر ۱۰ هزار دانشجو در دانشگاه حکیم سبزواری تحصیل می کنند.