به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ، کارکنانی که در یک سال گذشته از ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۱تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ، ازدواج کرده یا دارای فرزند شده اند به صورت زیر مورد تشویق قرار گرفتند . افرادی که ازدواج نموده یا دارای فرزند اول و دوم شده اند؛مبلغ ۱۰ میلیون ریال و فرزند سوم ۱۵ میلیون ریال و چهارم ۲۰ میلیون ریال در دانشگاه حکیم سبزواری در یک سال گذشته حدود ۲۰ نفر بدین ترتیب به مناسبت هفته ملی جمعیت مورد تشویق قرار گرفتند