تشکيل ستاد گراميداشت هفته دولت

با عنايت به اهميت موضوع گراميداشت هفته دولت و لزوم برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات اجرايي، در تاريخ ۲۰ مرداد ماه با حضور رياست دانشگاه و اعضاي ستاد، جلسه اي در دفتر رياست تشکيل و مقرر گرديد حوزه هاي مختلف در اسرع وقت برنامه هاي اجرايي خود را تدوين و به دبيرخانه ستاد تحويل نمايند.

همچنين در همين راستا و بلافاصله پس از اتمام تعطيلات تابستاني، دومين جلسه ستاد گراميداشت هفته دولت با حضور کليه اعضاي هيأت رئيسه، روز يکشنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار و مصوبات نهايي جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ شد.