تشکیل شورای امور بانوان دانشگاه

اولین نشست بانوان شاغل در دانشگاه، با حضور جمعی از بانوان عضو و غیر عضو هیأت علمی به منظور تشکیل “شورای امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری” روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه در آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

در این جلسه، ضمن معرفی شوراهای فرهنگی و اجتماعی کشور در خصوص امور بانوان، ساختار کلی پیشنهادی برای شورای امور بانوان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر گردید این شورا به منظور هماهنگی در فعالیت ها و برنامه ریزی در ارتقای بهبود وضعیت زنان دانشگاه، به صورت نظام مند نقش تعاملی خود را ایفا نماید.

در پایان، بانوان حاضر در جلسه با برگزاری انتخابات، اعضای کمیته های مرکزی “ورزش و سلامت” و “فرهنگی و اجتماعی” را انتخاب نمودند.