تصویب اعطای پاداش های جدید در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به کارمندان و دانشجویان در هیات رییسه

مشاوره امور بانوان دانشگاه در امور زنان و خانواده ،خانم دکتر خاتمی در گزارشی اعلام نمودند به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشگاه و با مساعدت ریاست محترم دانشگاه ، در راستای قوانین مندرج در قانون جوانی جمعیت، هیات رییسه در مصوبه دوم به شماره ۹۸۷ دانشگاه پاداشهای جدیدی را در این راستا برای کارمندان و دانشجویانی که در آینده ازدواج نموده یا دارای فرزند می گردند به شرح ذیل تصویب نمودند .

البته شایان ذکر است پاداش ازدواج صرفاً به دانشجویانی تعلق می گیرد که در سامانه ازدواج دانشجویی نهاد ثبت کرده باشند.
اگر هر دو طرف زوجین دانشجو باشند این پاداش به هر دو نفر تعلق می گیرد.
تردد دانشجویان متاهل با وسیله نقیله در دانشگاه به صورت رایگان انجام خواهد شد . دانشجویان متاهل می توانند با رزرو و هماهنگی قبلی از مهمانسرای دانشگاه به صورت رایگان استفاده نمایند