تغيير رؤساي دانشکده هاي علوم پايه و جغرافيا

طي احکامي جداگانه از طرف رياست دانشگاه، آقاي دکتر ابوالقاسم امير احمدي، به سمت سرپرستي دانشکده جغرافيا و علوم محيطي و آقاي دکتر اسکندر رستگار پوياني نيز به سمت سرپرست دانشکده علوم پايه منسوب شدند.

.

دکتر حدادنيا، رئيس دانشگاه همچنين طي نامه اي جداگانه، پس از قبول استعفاي آقايان دکتر سالمي و دکتر زنگنه، از زحمات و تلاش ايشان نيز در زمان مسئوليت شان تقدير و تشکر نمود.