تغییر رؤسای دانشکده های علوم پایه و جغرافیا

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست دانشگاه، آقای دکتر ابوالقاسم امیر احمدی، به سمت سرپرستی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و آقای دکتر اسکندر رستگار پویانی نیز به سمت سرپرست دانشکده علوم پایه منسوب شدند.

.

دکتر حدادنیا، رئیس دانشگاه همچنین طی نامه ای جداگانه، پس از قبول استعفای آقایان دکتر سالمی و دکتر زنگنه، از زحمات و تلاش ایشان نیز در زمان مسئولیت شان تقدیر و تشکر نمود.