تفاهم نامه مطالعات باز آفرینی پایدار شهری ، شهرهای شهرآباد و انابد(شهرستان بردسکن) بین دانشگاه حکیم سبزواری و شهرداری این دوشهر با نظارت فرمانداری بردسکن منعقد شد.


رئیس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت:تفاهم نامه مطالعات باز آفرینی پایدار شهری در زمینه های بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونت گاه های غیر رسمی، نقاط ناهماهنگ شهری و مناطق الحاقی به محدوده شهری، بین شهرداری شهرآباد و انابد  شهرستان بردسکن و دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.
دکتر امیراحمدی در گفت و گو با روابط عمومی افزود: مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری امور مطالعاتی  این تفاهم نامه ها را به عهده دارد.


وی  افزود: هدف ازانعقاد این تفاهم نامه ، ایجاد همکاری و همفکری بین شهرداری شهرآباد   و مرکز پژوهشی  برای استفاده از امکانات و توانمندی های علمی ، آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی ، فنی ، اطلاعاتی  و تخصص خاصه در زمینه انجام طرح: «باز آفرینی پایدار شهری در زمینه های بافت فرسوده، بافت تاریخی، سکونت گاه های غیر رسمی، نقاط ناهماهنگ شهری و مناطق الحاقی به محدوده شهری» برای شهرداری شهرآباد  و انابد می باشد .
دکتر امیراحمدی عنوان داشت : مدّت  این تفاهم نامه پنج سال است که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود .