رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر علیرضا حمیدیان گفت:این تفاهم نامه در راستای همکاری مشترک بین دانشگاه حکیم سبزواری و دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های علمی- پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی مطالعات روستایی است.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت شناسایی و حل تنگناها و چالش های روستایی ، افزود: مطالعه و شناسایی اولویت های توسعه در مناطق روستایی توسط دانشگاه و ارائه راهکارهای کاربردی در جهت رفع موانع و اجرای طرح های نو در روستاها می تواند به توسعه این مناطق کمک کند.
وی از ایجاد مرکز مطالعات مشترک مدیریت توسعه روستایی در دانشگاه حکیم سبزواری خبر و ادامه داد: طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و برگزاری کارگاه های علمی-آموزشی موردنیاز دهیاران استان با تعیین اولویت های موردنیاز دفتر و  حمایت از طرح های مطالعاتی اساتید و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مهم ترین موضوعات این تفاهم نامه است.
رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری  هم فکری طرفین جهت ایجاد، تقویت زمینه های اشتغال فارغ التحصیلان رشته ها ، گرایش های مرتبط روستایی دانشگاه در مناطق روستایی استان ، امکان تبادل اندوخته های علمی-تجربی مدیران اجرایی استان ، مدیریت محلی روستایی با اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی را از دیگر موضوعات این تفاهم نامه بیان کرد.
دکتر حمیدیان اظهار کرد: امکان تبادل اندوخته های علمی-تجربی مدیران اجرایی استان و مدیریت محلی روستایی با اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی رشته های مرتبط در دانشگاه حکیم سبزواری از طریق برگزاری نشست مشترک و بازدیدهای علمی دانشجویی از مناطق روستایی ، کارگاه های آموزشی، هم فکری متقابل درجهت ایجاد نوآوری و خلاقیت در توسعه ظرفیت های شغلی با بهبود توسعه زمینه های کارآفرینی از طریق فناوری های نوین و برگزاری همایش های علمی ادواری مرتبط با نیازمندی ها و ظرفیت های روستایی استان با تاکید بر ایجاد و تجهیز دبیرخانه دائمی همایش های علمی مطالعات مدیریت روستایی در دانشگاه حکیم سبزواری از دیگر موضوعات مورد توافق در این تفاهم نامه می باشد.
وی با تاکید بر اینکه استانداری در این تفاهم نامه متعهد شد از ایجاد مرکز مطالعات مدیریت روستایی در دانشگاه حکیم سبزواری حمایت کند، افزود: همچنین فراهم سازی بستر مناسب جهت تشکیل کمیته شناسایی زمینه های اشتغال فارغ التحصیلان مطالعات مرتبط با روستایی، حمایت از برگزاری همایش های علمی مرتبط با موضوعات مدیریت روستایی در دانشگاه، هدایت و انعقاد طرح های مطالعاتی مورد نیاز در زمینه های مدیریت روستایی استان با دانشگاه از دیگر تعهدات استانداری خراسان در این تفاهم نامه است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد کمیته علمی-تخصصی  جهت نظارت بر مفاد توافق، فراهم سازی زمینه ایجاد مرکز مطالعات روستایی در دانشگاه حکیم، فراهم سازی زمینه ایجاد هماهنگی جهت برگزاری دوره های مورد نیاز دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای استان متناسب با اعلام نیاز دفتر از جمله تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه است