تقديرنامه معاون اداري و مالي و مدير کل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم

با توجه به برگزاري موفق دوره آموزشي ” آشنايي با راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي” که به منظور اصلاح الگوهاي مصرف در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي صورت گرفت، دکتر محمد حسين اميد، معاون اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، با اهداي لوح تقدير از زحمات و تلاش آقاي دکتر جواد حدادنيا در برگزاري اين دوره آموزشي تقدير کرد.

***

همچنين در تقديرنامه هايي جداگانه، دکتر مهراله رخشاني مهر، مدير کل نظارت بر طرح هاي عمراني وزارت علوم، از آقاي دکتر حسين بخشي، دبير طرح هاي عمراني منطقه ۸ و نيز سرکار خانم مليحه کريمي، کارشناس دبيرخانه منطقه ۸ عمراني با اهداي لوح تقدير به خاطر زحمات بي شائبه و تلاش وافرشان تقدير به عمل آورده است.

روابط عمومي دانشگاه نيز ضمن ارج نهادن به تلاش تمامي مسئولان و همکارانيکه در راه رشد و تعالي دانشگاه گام بر مي دارند، از خداوند متعال توفيق روزافزون برايشان مسألت دارد.