با حضور رئیس، مسئولین و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از دانشجویان فعال در برگزاری اولین جشنواره شهید غیرت تقدیر شد.