از دانشگاه حکیم سبزواری به سبب حمایت و مساعدت در راستای ارائه و تدریس درس تئوری ورزش زورخانه ای بعنوان اولین دانشگاه ایران در همایش هفته تربیت بدنی تقدیر شد.