رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به همراه مسئول نهاد رهبری و برخی معاونین دانشگاه از زحمات یاوران علمی حوزه ارتباط با جامعه و صنعت ، در تحقق اهداف پژوهشی دانشگاه تقدیر و قدردانی نمودند.