سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی در روزهای ۷و ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰،  و یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن به صورت مجازی در روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه به میزبانی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در همین راستا دکتر صال مصلحیان، رئیس انجمن ریاضی ایران در نامه های جداگانه ای از دبیران و مسئولین برگزاری این دو همایش :

دکتر قدیر صادقی دبیر یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن

دکتر علی برزنونی دبیر سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی

دکتر امید باغانی دبیر علمی یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن

دکتر مهدی وطن دوست دبیر علمی سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی 

دکتر رحیم پور خاندانی دبیر اجرایی سومین کنفرانس سیستم های دینامیکی و نظریه های هندسی

دکتر مهدی زعفرانیه دبیر اجرایی یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن،

تقدیر کردند.