مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در نامه ای از مدیر روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری به سبب برگزاری موفقیت آمیز سفر وزیر علوم به استان خراسان و دانشگاه حکیم سبزواری تقدیر کرد.