دکتر علی اصغرمولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری طی نامه ای ضمن قبول استعفای دکتر ولی ا..رمضانی  از سمت  ریاست مرکز مشاوره دانشگاه از خدمات ایشان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر کرد.

جناب آقای دکتر  ولی ا… رمضانی
عضو محترم هیات علمی گروه علوم تربیتی
با سلام؛
           احتراماً نظر به استعفای جناب عالی از ریاست مرکز مشاوره دانشگاه بر خود فرض می دانم ضمن تقدیر و تشکر از حضرتعالی که در طول  دوران مدیریت، همواره پرتلاش در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نموده اید،  با استعفای جناب عالی موافقت نموده و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.
              نیکبخت و سربلند باشد.

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری