جزییات ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.