بر اساس این تقویم مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال تقویم تحصیلی نیمسال اول  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از  روز شنبه ۱۳ شهریور ماه آغاز می شود و دانشجویان تا سه شنبه  ۱۶ شهریور ماه می توانند با توجه به سال ورود به دانشگاه نسبت به انتخاب واحد از طریق سامانه آموزش اقدام کنند.

کلاس های نیمسال شنبه ۲۷ شهریور ماه  آغاز می‌شود.

زمان حذف و اضافه برای انتخاب واحد نیمسال اول  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شنبه و یکشنبه ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۰ است.

کلاس های درسی نیز در روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ پایان می‌یابد، همچنین امتحانات از شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ لغایت پنج شنبه  ۳۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.