تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.( کلیک کنید)