تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳  از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

بر طبق این تقویم انتخاب واحد ورودی های مختلف از طریق سامانه آموزش در بازه زمانی یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ لغایت پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ صورت خواهد گرفت و حذف و اضافه طی روزهای شنبه ، یکشنبه،  دوشنبه ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

همچنین شروع کلاس های این ترم شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و پایان کلاس های این ترم تحصیلی نیز چهارشنبه ۱۶خردادماه ۱۴۰۳خواهد بود، امتحانات نیز شنبه ۱۹خرداد ماه ۱۴۰۳ لغایت  شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.