طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، جناب اقای دکتر علی تسنیمی و دکتر  جواد طیبی به عنوان « عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشجویی دانشگاه » منصوب شدند.
متن حکم این انتصاب  بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب اقای دکتر علی تسنیمی
رئیس محترم کتابخانه مرکزی و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
سلام علیکم ؛
        احتراما ، با عنایت به بند ( الف ) ماده ۱۱ آیین نامه تشکل های دانشجویی و با توجه به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی ؛ ابلاغ شما به عنوان « عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشجویی دانشگاه » به مدت یک سال تمدید می گردد ، امید است بر اساس ضوابط و  مقررات آیین نامه مربوطه و رعایت انصاف و عدالت در راستای انجام امور محوله موفق باشید .
 

با آرزوی توفیق الهی 

دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

 

باسمه تعالی
جناب اقای دکتر جواد طیبی
عضو محترم هیات علمی مرکز پژوهشی و مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه
سلام علیکم ؛
        احتراما ، با عنایت به بند ( الف ) ماده ۱۱ آیین نامه تشکل های دانشجویی و با توجه به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی ؛ ابلاغ شما به عنوان « عضو هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشجویی دانشگاه » به مدت یک سال تمدید می گردد ، امید است بر اساس ضوابط و  مقررات آیین نامه مربوطه و رعایت انصاف و عدالت در راستای انجام امور محوله موفق باشید .
 

با آرزوی توفیق الهی 

دکتر جواد حدادنیا
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری