فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره‌ی کارشناسي ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

تمدید فراخوان تا ۲۹اسفندماه ۱۴۰۲

پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در ۴رشته جدید

مهندسی نفت گرایش مخازن

فیزیک گرایش اپتیک . لیزر

فیتو شیمی

شیمی کاتالیست

https://www.hsu.ac.ir/talent

/